Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN, SOMETHING ELLS IN CONCERT EN ELLENTHALER MUSIKANTENFEST XXL

HIERNA TE NOEMEN EVENEMENT, GEORGANISEERD DOOR FANFARE ELLONA HIERNA TE NOEMEN FE.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van

toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Fanfare Ellona (hierna te noemen: “FE”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door FE georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “bezoeker”). De Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door FE voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2. Onder evenement wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/ of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen FE en de bezoeker

komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement bij FE dan wel een door FE ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege FE verstrekt document of een door of vanwege FE verstrekte QR code. De QR code is een unieke code.

2.3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van FE. Het toegangsbewijs geeft de

houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. FE mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de bezoeker is). FE is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door FE dan wel een door FE ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij FE garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

2.7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan

de bezoeker verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. FE kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

2.9. FE behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen

toegangsbewijzen. De bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door FE gestelde maximum te houden.

2.10. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 3 – Reclame, doorverkoop e.d.

3.1. De bezoeker is jegens FE gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3. Het is verboden zonder expliciete toestemming van de organisatie goederen te verkopen op of rondom het terrein voor, tijdens en na het evenement.

3.4. De bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens FE voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. FE kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de bezoeker toegang. FE is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de bezoeker, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de bezoeker

4.1. De bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij

bezoek van het evenement.

4.2. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs

zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3. De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om FE onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens. Het is de bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

4.4. Het is verboden tassen en rugzakken mee te brengen naar de plaats waar het evenement

plaatsvindt. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat. Tassen en rugzakken die hier niet aan voldoen, worden niet in bewaring genomen.

4.5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien FE dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

4.6. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken met uitzondering van de door FE geaccrediteerde personen. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7. Indien de bezoeker na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van FE, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

4.9. Op de plaats van het evenement is een rookverbod van kracht, dit geldt ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren. Bij overtreding hiervan wordt de eventuele schade verhaald op de bezoeker.

4.10. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert FE een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. FE behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

4.11. FE is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

4.12.  De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:
– meegebracht eten & drinken;
– meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne);
– glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen; verdovende middelen (drugs);
– huisdieren;
– vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum; geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten, tapinstallaties, – grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
– kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts).

4.13. Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen, het wegnemen van eigendommen wordt beschouwd als diefstal en hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

4.14. Indien de bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het terrein en verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

Artikel 5 – Munten (tokens)

5.1. Er kan tijdens het evenement op het terrein alleen betaald worden met door de organisatie verkochte tokens, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de organisatie.

5.2. Tokens kunnen alleen op het terrein gekocht worden.

5.3. Iedere editie van ieder evenement kent zijn eigen tokens die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn.

Artikel 6 – Rechten van FE

6.1. Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in

de Algemene Voorwaarden is FE gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan FE, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

6.2. FE behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien FE dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan FE, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Voorbeelden van gedragingen waar dit voor geldt zijn: het gooien van drank of voorwerpen, betreden van het podium zonder toestemming, betreden van backstage area zonder toestemming, beledigende uitingen richting artiesten of medewerkers, etc. FE behoudt zich het recht de door FE geleden schade door toedoen van de bezoeker te verhalen op de bezoeker.

6.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is FE gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

6.4. De artiest en FE zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

6.5. Het is FE toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. FE zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de bezoeker, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van FE of het evenement. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de bezoeker om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede

begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft FE het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

7.2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door FE wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal FE uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal FE slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de bezoeker aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

7.3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door FE wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de bezoeker op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid FE

8.1. FE is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en

uitsluitend gevolg is van een aan FE toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen FE is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. a) gevolgschade;
  2. b) immateriële schade;
  3. c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van FE.

8.2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het

evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat FE geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. FE hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 102 dB (A). FE geeft bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

8.3. FE zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van FE) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

8.4. FE is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. FE is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

8.5. FE is ook niet aansprakelijk voor schade van de bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1. FE verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van het evenement en bezoekers van haar websites

in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1. FE is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te wijzigen.

In dat geval zal FE de bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze bezoeker de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

10.2. Op de Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en FE bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen FE en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Maastricht.